Raag Vadhans Dakhnî

16. Vadhans Dakhnî (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 580)

Âroh : Sâ, Re Mâ Pâ, Dhâ Sâ

Avroh : Sâ Nee Dhâ Pâ, Mâ, Re Mâ Gâ, Sâ Re Nee Dhâ Sâ

Swar : Gandhâr and Nishad are forbidden in ascent, Nishad is komal, rest of the notes are shudha.

Jâtî : Aurav – Sampûran

Time : Third quarter of the day.

Vâdî : Pancham (Pâ)

Samvâdî : Sharaz (Sâ)

Main swar : Sâ Re Mâ Pâ, Mâ, Re Mâ Gâ Sâ Re Nee Dhâ Sâ

Kirtankaar : Professor Paramjot Singh