Raag Aâsâvarî Sudhang

14. Aâsâvarî Sudhang (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 369)

Âroh : Sâ Re Mâ, Pa, Dhâ, Sâ

Avroh : Sâ Nee Dhâ, Pâ Mâ, Pâ Dhâ Mâ Pâ Gâ Re Sâ

Swar : Rishabh, Gandhâr, Dhaiwat and Nishâd are komal, rest of the notes (swar) are shudha. In ascent, Gandhâr and Nishâd are forbidden.

Jâti : Aurav – Sampuran

Time : Second quarter of the day

Vâdi : Dhaiwat (Dhâ)

Samvâdi : Gandhâr (Gâ)

Main swar : Re Mâ Pâ Dhâ Mâ Pâ, Gâ Re Sâ

Kirtankaar : Bhai Manjeet Singh