Raag Âsâ Kâfî

12. Âsâ Kâfî (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 365)

Âroh : Sâ Re Gâ Sâ, Re Mâ Pâ Dhâ, Pâ Dhâ Sâ

Avroh : Sâ, Nee Dhâ Pâ, Dhâ Mâ Gâ -Re Sâ

Swar : Gandhâr and Nishâd are komal in descent, Rest of the notes (swar) are shudha. In ascent, Gandhâr and Nishâd are forbidden.

Jâtî : Aurav – Sampûran

Time : First quarter of night.

Vâdî : Pancham (Pâ)

Samvâdî : Sharaz (Sâ)

Main swar : Dha Nee Pa Dha Sa Nee Dha Pa, Ma Pa Ga Re Sa