Bilâwal Dakhnî

20. Bilâwal Dakhnî (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 843)

Âroh : Sâ Re, Mâ Pâ, Dhâ Sâ

Avroh : Sâ Nee, Dhâ Pâ, Mâ Gâ, Re Sâ

Swar : Only ‘Gâ’ is komal, rest of the notes (swar)are shudha.’Gâ’ and ‘Nee’ are forbidden notes in ascent.

Thât : Bilâwal

Jâtî : Aurav – Sampûran

Time : Third quarter of the day

Vâdî : Rishabh (Re)

Samvâdî : Pancham (Pâ)

Main swar : Sâ Re, Mâ Pâ, Mâ Gâ Re, Sâ Nee Sâ

Kirtankaar : Bhai Kanwardeep Singh Ji