Raag Mâru Dakhnî

Mâru Dakhnî (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 1033)

Âroh : Sâ Gâ, Mâ Pâ Dhâ, Nee Dhâ Pâ, Sâ

Avroh : Sâ Nee Dhâ, Pâ, Mâ Dhâ Mâ Pâ, Mâ Gâ Re Sâ

Swar : Rishabh and Dhaiwat are komal. Rishabh is forbidden in ascent, the rest of the notes (swar) are shudha.

Jâtî : Shârav – Sampûran

Time : First quarter of the day.

Vâdî : Dhaiwat (Dhâ)

Samvâdî : Rishabh (Re)

Main swar : Nee Dhâ, Pâ, Mâ Dhâ Mâ Pâ, Mâ Gâ Re, Sâ.

Kirtankaar : Bhai Rajbarinder Singh Ji Bathinda