Raag Gaurî Pûrbî

Gaurî Pûrbî (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 242)

Âroh : Sâ, Re Gâ Re, Gâ Mâ Pâ Dhâ Pâ, Nee Sâ
Avroh : Sâ Nee Dhâ Pâ, Mâ Gâ, Mâ Gâ, Mâ Gâ Re, Nee Re Sâ

Swar : Rishabh and Dhaiwat are komal, both madhyam. The rest of the notes (swar) are shudha.

Thât : Pûrvi

Jâtî : Vakar – Sampûran

Time : First quarter of the night

Vâdî : Rishabh (Re)

Samvâdî : Pancham (Pâ)

Main swar : Pâ Mâ Gâ, Mâ Gâ, Mâ Gâ Re Sâ, Nee Dhâ Sâ Nee, Re Sâ

Kirtankaar : Principal Shamsher Singh