Raag Prabhâtî Dakhnî

31. Prabhâtî Dakhnî (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 1348)

Âroh : Sâ, Mâ Re, Gâ Mâ Pâ, Nee Dhâ Pâ, Sâ

Avroh : Sâ Nee Dhâ, Pâ Mâ Gâ, Re Sâ

Swar : Gandhâr, Dhaiwat and Nishâd are komal. The rest of the notes are shudha. ‘Dhâ’ and ‘Nee’ are forbidden in ascent.

Jâtî : Aurav – Sampûran

Time : First quarter of the day

Vâdî : Dhaiwat (Dhâ)

Samvâdî : Gandhâr (Gâ)

Main Swar : Sâ, Mâ Re, Gâ Mâ Pâ, Nee Dhâ Pâ

Kirtankaar : Professor Alankar Singh Ji