Raag Tilang Kâfî

17. Tilang Kâfî (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 726)

Âroh : Sâ Nee Sâ, Gâ Mâ Pâ Nee Pâ, Mâ Pâ Nee Sâ

Avroh : Sâ Nee Dhâ Pâ Mâ Pâ Gâ Re Sâ

Swar : Both Gandhâr and Nishâd, ‘Re’ & ‘Dhâ’ are forbidden in ascent, rest of the notes are shudha.

Thât : Khamâj

Jâtî : Aurav – Sampûran

Time : Second quarter of the night

Vâdî : Gandhâr (Gâ)

Sâmvâdî : Shudha Nishâd (Nee)

Main swar : Gâ Mâ Pâ, Nee Pâ, Gâ Re Sâ Re Nee Sâ

Kirtankaar : Professor Alankar Singh Ji