Raag Sûhî Lalit

19. Sûhî Lalit (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 793)

Âroh : Sâ Re Gâ Mâ Pâ, Nee Dhâ Nee, Sâ

Avroh : Sâ Re Nee Dhâ Mâ Dhâ Mâ Mâ Gâ, Mâ Gâ Re Sâ

Swar : Both Rishabh, both Madhyam, both Dhaiwat and the rest of the notes (swar) are shudha. ‘Pâ’ is forbidden in descent.

Jâtî : Sampûran – Shârav

Time : Second quarter of the day

Vâdî : Madhyam (Mâ)

Samvâdî : Sharaz (Sâ)

Main swar : Pâ Nee Dhâ, Nee Sâ, Re Nee Dhâ, Mâ Mâ Gâ, Mâ Gâ Re, Sâ

Kirtankaar : Dr Jasbir Kaur Patiala