Raag Prabhâtî Bibhâs

29. Prabhâtî Bibhâs (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 1327)

Âroh : Sâ Re Gâ Pâ Dhâ, Nee Dhâ Nee –Pâ, Dhâ Sâ

Avroh : Sâ Dhâ Pâ, Gâ Re Sâ

Swar : Both Rishabh, both Dhaiwat, the rest of the notes are shudha. ‘Mâ’ is probihited and ‘Nee’ is forbidden in descent .

Jâtî : Shârav – Aurav

Time : first quarter of the day

Vâdî : Pancham (Pâ)

Samvâdî : Sharaz (Sâ)

Main swar : Nee Dhâ Nee -Pâ, Gâ Pâ Dhâ Pâ, Gâ Re Sâ

Kirtankaar : Rajbarinder Singh Ji Bathinda