Raag Gaurî Mâlâ

10. Gaurî Mâlâ (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 214)

Âroh : Sâ Re Gâ, Mâ Pâ Dhâ, Nee Sâ

Avroh : Sâ Nee Dhâ Pâ, Mâ Gâ Re, Sâ

Swar : Rishabh, Gandhar and Dhaiwat are komal, rest of notes (swar) are shudha

Jâtî : Sampûran-Sampûran

Time : First quarter of night

Vâdî : Dhaiwat (Dhâ)

Samvâdî : Rishabh (Re)

Main swar : Re Gâ Re, Sâ, Nee Sâ, Dhâ, Pâ Mâ Gâ Re, Sâ

Kirtankaar : Prof Kartar Singh Ji