Raag Gaurî Mâhj

8. Gaurî Mâhj (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 172)

Âroh : Sâ, Re Gâ Re, Mâ Pâ Dhâ Pâ, Nee Sâ

Avroh : Sâ Nee Dhâ Pâ, Dhâ Mâ Gâ Mâ, Re Pâ Gâ, Re Gâ Sâ Re Nee, Sâ

Swar : Both Rishabh, both Gandhar, both Madhyam, both Dhaiwat & both Nishad.

Jâtî : Sampûran-Sampûran

Time : First quarter of night

Vâdî : Pancham (Pâ)

Samvâdî : Shâraz (Sâ)

Main swar : Re Gâ Mâ Pâ, Dhâ Pâ Mâ Gâ, Nee Dhâ Pâ Mâ Gâ Mâ, Re Pâ Gâ Re, Sâ Re Nee Sâ

Kirtankaar : Dr. Gurnam Singh