Raag Nat

24. Nat (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 975)

Âroh : Sâ, Gâ Mâ, Pâ Gâ Mâ, Re Gâ Mâ Pâ, Dhâ Nee Sâ

Avroh : Sâ Dhâ, Nee Pâ, Mâ Gâ, Re Gâ, Mâ Pâ, Sâ Re Sâ

Swar : All notes are shudha.

Thât : Bilâwal

Jâtî : Sampûran – Vakar Sampûran

Time : Second quarter of the night.

Vâdî : Madhyam (Mâ)

Samvâdî : Sharaz (Sâ)

Main swar : Sâ Gâ Mâ, Mâ Pâ Mâ, Gâ Mâ, Re Gâ Mâ Pâ,

Kirtankaar : Professor Paramjot Singh Ji