Raag Râmkalî Dakhnî

23. Râmkalî Dakhnî (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 907)

Âroh : Sâ Re Gâ Pâ, Dhâ Pâ, Dhâ Nee Sâ

Avroh : Sâ Nee Dhâ Pâ, Mâ Gâ, Re, Sâ

Swar : Rishabh and Dhaiwat are komal, Madhyam is tîvar, the rest of the notes (swar) are shudha.

Madhyam is forbidden in ascent.

Thât : Bhairav

Jâtî : Shârav – Sampûran

Time : First quarter of the evening

Vâdî : Pa=ncham (Pâ)

Samvâdî : Rishabh (Re)

Main swar : Re, Gâ Pâ, Dhâ Pâ, Mâ Gâ Re, Sâ

Kirtankaar : Bibi Harmeet Kaur Delhi