Raag Gaurî Deepakî

5. Gaurî Deepakî (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 12)

Âroh : Sâ Gâ Mâ Pâ, Mâ Dhâ Nee Sâ Re Sâ

Avroh : Sâ Nee Dhâ Pâ, Dhâ Pâ Mâ Gâ Sâ, Re Gâ Re Sâ Nee Sâ

Swar : Rishabh is forbidden in ascent, and it is komal. Madhyam is tîvar and rest of the notes are shudha

Jâtî : Shârav – Sampûran

Time : First quarter of night.

Vâdî : Shâraz (Sâ)

Samvâdî : Pancham (Pâ)

Main swar : Dhâ Pâ Mâ Gâ Sâ, Re Gâ Re Sâ Nee, Sâ

Kirtankaar : Bhai Avtar Singh Delhi