Raag Aâsâvarî

13. Aâsâvarî (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 409)

Âroh : Sâ Re Mâ Pâ, Dhâ, Sâ

Avroh : Sâ Nee Dhâ, Pâ, Mâ Gâ Re Sâ

Swar : Gandhâr, Dhaiwat & Nishâd are komal. Rest
of the notes (swar) are shudha. Gandhâr and Nishâd are forbidden in ascent.

Thât : Âsâvarî

Jâtî : Aurav – Sampûran

Time : Second quarter of the day.

Vâdî : Dhaiwat (Dhâ)

Samvâdi : Gandhâr (Gâ)

Main swar : Re Mâ Pâ, Mâ Pâ Dhâ, Mâ Pâ Gâ, Re Sâ

Kirtankaar : Bibi Nivedita Singh