Raag Bibhâs Prabhâtî

30. Bibhâs Prabhâtî (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 1347)

Âroh : Sâ, Re Gâ Pâ, Dhâ Sâ

Avroh : Sâ, Nee Dhâ Nee Pâ, Gâ Re Sâ

Swar : Both Rishabh, both Dhaiwat, ‘Mâ’ is probihited and ‘Nee’ is forbidden in ascent. The rest of notes are shudha.

Jâtî : Aurav – Shârav

Time : First quarter of the day

Vâdî : Pancham (Pâ)

Samvâdî : Sharaz (Sâ)

Main swar : Re Gâ Pâ Dhâ Pâ Dhâ, Sâ Nee Dhâ Nee –Pâ, Gâ Re Sâ

Kirtankaar : Bhai Rajbarinder Singh Ji Bathinda