Raag Gaurî Mâlwâ

Gaurî Mâlwâ (Srî Gurû Granth Sâhib, p. 214)

Âroh : Sâ, Re Gâ Re Sâ, Re Gâ Mâ Pâ, Dhâ Sâ

Avroh : Sâ Nee Pâ, Mâ Gâ Re, Sâ

Swar : Rishabh & Dhaiwat are komal, Madhyam is tîvar.Nishad in ascent and Dhaiwat in descent are forbidden.

Jâtî : Shârav – Shârav

Time : Fourth quarter of day.

Vâdî : Rishabh (Re)

Samvâdî : Pancham (Pâ)

Main swar : Re Gâ Re Sâ, Nee Pâ Mâ Gâ Re, Sâ

Kirtankaar : Dr Gurnam Singh Ji Patiala