Simran Samgam at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha, Karnail Singh Nagar