Samagam : Bhai Ghanaiya ji Sewa Simran Kender, April 6, 2015