ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਖੇ 38ਵਾਂ ਅਖਾਂ ਦਾ ਫਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈੰਪ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ, April 7, 2015