Takhat Sachkand Sri Hazoor Sahib, Nander, Maharashtra