ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਖੇ 38ਵਾਂ ਅਖਾਂ ਦਾ ਫਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈੰਪ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ